Clinical Examination Laboratory

ห้องปฏิบัติการตรวจทางคลินิก

  • Clinical Application Handbook

    คู่มือการสมัครทางคลินิก

    การวิเคราะห์เลือดครบส่วน พลาสมา ซีรั่ม และปัสสาวะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการวิจัยทางคลินิกเนื่องจากความไวของระบบเครื่องมือวิเคราะห์ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยและความน่าเชื่อถือจึงเพิ่มขึ้นเช่นกันในการใช้งานทางคลินิก การวิเคราะห์เ...
    อ่านเพิ่มเติม